- cô đảm -

♦ Phiên âm: (gūdǎn).Vừa được xem: 孤膽觀音土