- cô chưởng nan minh -

♦ Phiên âm: (gūzhǎngnánmíng).


♦một cây làm chẳng nên non; sức một người chẳng làm nên việc gì; một bàn tay không vỗ nên tiếng. . , .

(hvtd)♦Một bàn tay đơn chiếc thì vỗ không vang dội. Tỉ dụ một mình không ai giúp đỡ thì khó thành công. ◇Cung Đại Dụng : Tuy nhiên nhĩ tâm minh thánh, nhược bất thị vân đài thượng anh hùng tính lực, nhĩ độc tự cá cô chưởng nan minh , , (Thất lí than , Đệ tam chiết).


Vừa được xem: 孤掌難鳴課題胚層乏月山雞夾層玻璃迅猛