- mạnh tử -

♦ Phiên âm: (mèng zǐ,zi ).


(hvtd)♦Tức là Mạnh Kha , bậc đại hiền đức đời Chiến quốc.
Mạnh Tử 孟子 cũng là tên bộ sách gồm bảy thiên do Mạnh Kha soạn ra được liệt vào Tứ thư , là sách căn bản của Nho học. § Ba sách kia là: Đại Học , Trung Dung , Luận Ngữ .


Vừa được xem: 孟子家資