- tồn tra -

♦ Phiên âm: (cúnchá).


.


Vừa được xem: 存查內廷內庭內幕內屬暮年內寢內容內地內務