- tử,tể -

♦ Phiên âm: (māzǎi).


♦con sinh đôi; song sinh. .


Vừa được xem: 孖仔至死嫻雅致語