- khổng mạnh -

♦ Phiên âm: (kǒng mèng ).


(hvtd)Khổng Tử Mạnh Tử 孟子 gọi chung. Là hai người đại biểu của nhà Nho. ◇Vương An Thạch : Thê thê Khổng Mạnh táng Lỗ Trâu, Hậu thủy trác lạc xưng Kha Khâu , (Khốc Mai Thánh Du ).


Vừa được xem: 孔孟金鑾殿月旦評斜楞