- khổng mạnh,mãng chi đạo,đáo -

♦ Phiên âm: (KǒngMèngzhīdào).


♦đạo Khổng Mạnh (tư tưởng và chủ trương của Khổng Tử và Mạnh Tử). 孟子, .


Vừa được xem: 孔孟之道致身文化孔孟金鑾殿