- khổng khâu -

♦ Phiên âm: (kǒng qiū ).


(hvtd)♦(551-479 trước Tây lịch), tên Khâu , tự là Trọng Ni , người nước Lỗ, thời Xuân Thu. Sau một thời chu du thiên hạ, trở về nước Lỗ, soạn lại Kinh Thi, Kinh Thư, định lại Kinh Lễ, phê bình giảng giải Kinh Dịch và soạn ra Kinh Xuân Thu, đồng thời mở trường dạy học, khai sáng Nho giáo, học trò có tới hơn ba ngàn người. Người đời tôn xưng là Khổng Tử .


Vừa được xem: 孔丘布商市郊市场快讯和行业资讯市丈巷戰巴高望上巴爾的摩巴斯特爾