- hiềm nghi phạm -

♦ Phiên âm: (xiányífàn).


♦người bị tình nghi. .


Vừa được xem: 嫌疑犯字典半夏敷陳