- vỉ vỉ -

♦ Phiên âm: (wěiwěi).Vừa được xem: 娓娓粗魯粗陋粗豪粗枝大葉粉飾粉蒸肉米赛跑米珠薪桂米接力赛