- di phu,phù -

♦ Phiên âm: (yí·fu).


♦dượng. . .


Vừa được xem: 姨夫求同存異數量蓬頭垢面康樂茴香莫衷一