- tả,thư nhi,nghê môn -

♦ Phiên âm: (jiěr·men).


♦chị em. .


Vừa được xem: 姐兒們柏油拘儒獲救廬舍