- nãi phấn -

♦ Phiên âm: (nǎifěn).


♦sữa bột; bột sữa. , , .


Vừa được xem: 奶粉洋粉板籍果粉一口達成擁護