- nữ,nứ,nhữ quyến -

♦ Phiên âm: (nǚjuàn).


♦nữ thân quyến; gia quyến nữ. .


Vừa được xem: 女眷陰惡孔老