- đoạt bôi -

♦ Phiên âm: (duóbēi).


中國.


Vừa được xem: 奪杯煤花机场灯标家長截然