- áo tàng -

♦ Phiên âm: (ào,yù cáng,zàng ).


(hvtd)♦Chỗ sâu kín trong nhà. ◇Hàn Thi ngoại truyện : Khổng Tử viết: Khuy kì môn, bất nhập kì trung, an tri kì áo tàng chi sở tại hồ? : . , (Quyển Nhị) Khổng Tử nói: Dòm ngoài cửa, không vào bên trong, làm sao mà biết được chỗ ẩn bí sâu kín trong nhà?
♦Chỉ nơi tàng trữ tụ tập vật sản. ◇Tống Kì : Đông nam thiên địa chi áo tàng, khoan nhu nhi ti. Tây bắc thiên địa chi kính phương, hùng tôn nhi nghiêm , . 西, (Tống Cảnh Văn Công , Bút kí , Tạp thuyết ).


Vừa được xem: 奧藏菊花酒