- nại lạc bỉ,bí,bì,tỉ -

♦ Phiên âm: (nàiluòbǐ).


♦Nai-rô-bi; Nairobi (thủ đô Kê-ni-a). , . 1899, 1905, 1963.


Vừa được xem: 奈洛比