- yêu,yểu kiểu -

♦ Phiên âm: (yāojiǎo).


.


Vừa được xem: 夭矯低额保险低頭冬節低音低迷低賤冬瓜低調低落