- phu,phù xướng phụ tùy -

♦ Phiên âm: (fūchàngfùsuí).


♦phu xướng phụ tuỳ (cảnh đầm ấm, thuận hoà trong gia đình thời trước, chồng đề xướng việc gì, vợ cũng đều nghe và làm theo.). , . . "".


Vừa được xem: 夫唱婦隨腳指頭九泉泉源隨后