- thái bán -

♦ Phiên âm: (tàibàn).


.


Vừa được xem: 太半不日三呼記憶光豔丫鬟不便