VN520


              

大過

Phiên âm : dà guò.

Hán Việt : đại quá.

Thuần Việt : lỗi nặng; lỗi lầm trầm trọng.

Đồng nghĩa : , .

Trái nghĩa : , .

1. lỗi nặng; lỗi lầm trầm trọng. 大的過失, 大的禍害.


Xem tất cả...