- đại,thái vận hà -

♦ Phiên âm: (dàyùnhé).


♦1. Đại Vận Hà; sông đào lớn; kênh lớn (công trình vĩ đại thời cổ của Trung Quốc, dài 1794 Km, là kênh đào dài nhất thế giới.). 中國, , , , 1794, , . 5, 713, 13(605-610). 中國, "", .


Vừa được xem: 大運河灵长类动物分类广告验收单分类