- đại,thái quân -

♦ Phiên âm: (dàjūn).Vừa được xem: 大軍惊险恐怖片傳說習以為常真性壁錢儒林正傳中學