- đại,thái quan,quán -

♦ Phiên âm: (dàguān).


.


Vừa được xem: 大觀催花雨遍體鱗傷堤潰蟻孔