- đại tạng kinh -

♦ Phiên âm: (dà,dài cáng,zàng jīng,jìng ).


(hvtd)♦Danh từ chỉ tất cả những kinh sách, luận giải về đạo Phật trong và ngoài Tam tạng. Ðại tạng đầy đủ và bao gồm nhất hiện nay của Phật giáo Bắc truyền là Ðại tạng Trung Quốc và Tây Tạng (Cam-châu-nhĩ hay Ðan-châu-nhĩ ). Ðầy đủ nhất của Phật giáo Nam truyền là Ðại tạng của Thượng tọa bộ của Tích Lan, được ghi lại bằng văn hệ Pā-li (Ðại chính tân tu đại tạng kinh ). Gọi tắt là tạng kinh .


Vừa được xem: 大藏經平易大觀催花雨遍體鱗傷