- đại,thái tổng thống -

♦ Phiên âm: (dàzǒngtǒng).


♦tổng thống. "".


Vừa được xem: 大總統總經理祿广