- đại,thái hồng,công -

♦ Phiên âm: (dàhóng).


♦đỏ thẫm; đỏ chót. .


Vừa được xem: 大紅藏身屯墾