- đại,thái hồng,công đại,thái tử -

♦ Phiên âm: (dàhóngdàzǐ).


♦đỏ tía (chỉ vật được người ta chú ý). , .


Vừa được xem: 大紅大紫五里霧惡聲乖異惡歲惡業