- đại,thái mễ -

♦ Phiên âm: (dàmǐ).


♦gạo. . .


Vừa được xem: 大米居于居中局面局量局度局外尿素第一宇宙速度尼泊爾