- đại,thái đoan -

♦ Phiên âm: (dàduān).



Vừa được xem: 大端團弄國之楨榦同窗野豬遷徙肉桂点烟器湖廣歐式