- đại,thái thu -

♦ Phiên âm: (dàqiū).


, .


Vừa được xem: 大秋共同滿評注宮娥除惡務盡