- đại,thái thu -

♦ Phiên âm: (dàqiū).


, .


Vừa được xem: 大秋出兵烤面包机共同