- đại,thái thu tác vật -

♦ Phiên âm: (dàqiūzuòwù).


♦cây vụ thu; hoa màu vụ thu. , .


Vừa được xem: 大秋作物奧林匹克運動會奧林匹亞奧斯忒奧古斯塔奢靡奠都套語奔逸