- đại,thái họa lâm,lậm đầu -

♦ Phiên âm: (dàhuòlíntóu).


♦tai hoạ sắp xảy ra. .


Vừa được xem: 大禍臨頭逶遲瀘州大曲源遠流長