- đại,thái oản trà -

♦ Phiên âm: (dàwǎnchá).


♦tách trà lớn. .


Vừa được xem: 大碗茶藏身背景