- đại,thái hải lao,liệu châm -

♦ Phiên âm: (dàhǎilāozhēn).


♦mò kim đáy bể; đáy biển mò kim. .


Vừa được xem: 大海撈針替罪羊會親蘊涵摁扣兒