- đại,thái hữu,dựu tác vi,vị -

♦ Phiên âm: (dàyǒuzuòwéi).


♦nhiều đất dụng võ; tha hồ phát huy tài năng; mặc sức vùng vẫy. ;.


Vừa được xem: 大有作為惡寒蟶田二人轉嘈嘈