- đại,thái lao,liệu nhất bả -

♦ Phiên âm: (dàlāoyībǎ).


♦thừa cơ kiếm chác; thừa nước đục thả câu. , .


Vừa được xem: 大撈一把孟菲斯打粗头皇子立志公教互利血糖入楦