- đại,thái tảo,táo trừ -

♦ Phiên âm: (dàsǎochú).


, .


Vừa được xem: 大掃除大撈一把孟菲斯