- đại đa số -

♦ Phiên âm: (dàduōshù).


.

(hvtd)♦Phần lớn, số đông. § Số lượng hơn một nửa tổng số trở lên. ◎Như: giá thứ đích hoạt động, ban thượng đích đồng học đại đa số đô tham gia liễu , .


Vừa được xem: 大多數乔其纱