- dạ tổng hội,cối - hộp đêm

♦ Phiên âm: (yèzǒnghuì).


♦dạ tổng hội; hộp đêm (nơi ăn chơi hưởng lạc vào ban đêm của giới thượng lưu trong xã hội Tư bản.). .


Vừa được xem: 夜總會總理攬總構成眉壽喜上眉梢