- đa văn -

♦ Phiên âm: (duō wén,wèn ).


(hvtd)♦Nghe nhiều, chỉ sự học rộng biết nhiều. ◇Luận Ngữ : Hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn, ích hĩ , , , (Quý thị ) Bạn chính trực, bạn thành tín, bạn biết nhiều, là bạn có ích.


Vừa được xem: 多聞擾擾腿筋韓國