- đa nghi -

♦ Phiên âm: (duō yí,nǐ ).


(hvtd)♦Hay ngờ vực. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Tháo bình sinh vi nhân đa nghi, tuy năng dụng binh, nghi tắc đa bại. Ngô dĩ nghi binh thắng chi , , . (Đệ thất thập nhị hồi) (Tào) Tháo thường có tính đa nghi, tuy biết dùng binh, nhưng đa nghi thì hay thua. Ta dùng nghi binh cho nên được.


Vừa được xem: 多疑甲殼打流權標得农省使君褕衣甘食