- đa văn vi phú -

♦ Phiên âm: (duō wén,wèn wèi,wéi fù ).


(hvtd)♦Không giàu bằng tiền của mà giàu bằng học vấn tri thức. ◇Lễ kí : Bất kì đa tích, đa văn dĩ vi phú , (Nho hạnh ) Chẳng cầu chất chứa (tiền của) cho nhiều, lấy văn chương học vấn uyên bác làm giàu.


Vừa được xem: 多文為富大韓窮通大衣雨傘