- hạ,giá chủng,chúng -

♦ Phiên âm: (xiàzhòng).


♦gieo hạt mùa hè. .


Vừa được xem: 夏種指甲飯局作反鞋头内里车万能貪圖