- thọ sổ,số,sác,xúc -

♦ Phiên âm: (shòu·shu).


♦số tuổi thọ. .


Vừa được xem: 壽數整理啖名待優溫得和克贗堿保加利亚預防