- thọ quang kê -

♦ Phiên âm: (shòuguāngjī).


♦gà Quang Thọ (giống gà nổi tiếng của Trung Quốc). , , , , , .


Vừa được xem: 壽光雞寬銀幕電影軍務郵電雷鳴办公室舊業