- áp điện hiệu ứng,ưng -

♦ Phiên âm: (yādiànxiàoyìng).


♦hiệu ứng điện. (). .


Vừa được xem: 壓電效應跌跌蹌蹌超然不群离心泵