- tăng thiết -

♦ Phiên âm: (zēngshè).Vừa được xem: 增設奇功大韓大興夜飯報知報仇坑害地點圈閱