- tháp lâu -

♦ Phiên âm: (tǎlóu).


♦1. toà nhà hình tháp; nhà hình tháp. .


Vừa được xem: 塔樓屯集姐兒們柏油