- thổ,độ,đỗ kim chúc,thuộc,chú -

♦ Phiên âm: (jiǎntǔjīnshǔ).


♦kim loại kiềm thổ (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, các kim loại này bị ô-xy hoá đều có tính kiềm). . .


Vừa được xem: 堿土金屬现场测试用量油性发三索锦蛇布達佩斯仔鴨猛士